Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

załączniki do ogłoszenia 

Zamawiający: Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu, ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w ramach realizacji Projektu:
„Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu

ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
Adaptacja poddasza oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego Infułatki
w ramach realizacji Projektu
„Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki
na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu
wraz z zagospodarowaniem terenu,
realizowanego w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020,
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

1. Termin wykonania zamówienia – 31.03.2020 r.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem: „Oferta na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja poddasza oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego Infułatki”
należy składać w siedzibie Zamawiającego - Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu, ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość, Kancelaria, do dnia 29.07.2019r., do godz. 10:00
(godziny pracy Kancelarii parafialnej: pon. – pt. 9:00 – 10:00 oraz 16:00-18:00).

4. Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:
Ks. dr Robert Strus – Proboszcz Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu, tel. 506086058

Zamość, dnia 12.07.2019r.

załączniki do ogłoszenia