Termomodernizacja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu, ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość

na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ) ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Prace budowlane związane z termomodernizacją niezbędne do wykonania modernizacji dziedzińca Infułatki”.
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.


1. Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019 r.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem: „Oferta na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Prace budowlane związane z termomodernizacją niezbędne do wykonania modernizacji dziedzińca Infułatki” należy składać w siedzibie Zamawiającego - Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu, ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość, Kancelaria, do dnia 23 września 2019 r., do godz. 11.00 (godziny pracy Kancelarii parafialnej: 9.00-11.00).

6. Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:
Ks. dr Robert Strus – Proboszcz Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu, tel. 506 086 058.

Zamość, dnia 06.09.19 r.

Więcej informacji w załącznikach.