Cmentarze

Cmentarz parafialny przy ulicy Peowiaków, założony w tym miejscu między rokiem 1810 a 1812. Został wpisany do Rejestru Zabytków 28 grudnia 1984 roku. Pierwszy cmentarz wyznaczono, na prośbę Kapituły Zamojskiej, poza murami miasta już w 1784 roku na Przedmieściu Lubelskim (w okolicy dzisiejszych ulic Sadowej i Studziennej) przy dawnym kościółku św. Katarzyny. (W 1790 roku założono cmentarz Powązkowski w Warszawie, w 1794 roku "Pod Lipkami" w Lublinie, w 1804 roku Rakowicki w Krakowie.)

Cmentarz wojenny "Rotunda" z prochami 45.482 ofiar hitlerowców, powstał w 1944 roku wokół Rotundy i wzdłuż alei prowadzącej do niej. Obóz urządzono w 1940 roku w dawnej działobitni, późniejszej prochowni, wzniesionej w latach 1825 - 31 pod kierunkiem Jana Malletskiego. Najpierw gestapo urządziło tu więzienie śledcze, a potem obóz dla wysiedlanych z Zamojszczyzny (do końca 1941 roku). Przez Rotundę przeszło około 50 tys. więźniów. W 1947 roku ustawiono na murach ośmiometrowy, betonowy krzyż. W trzynastu celach urządzono mauzolea poszczególnych grup społecznych. Na ruinach pierwszej celi (zbombardowanej w 1939 roku), gdzie dokonywano masowych rozstrzeliwań, ustawiono tablicę, brzozowy krzyż i zasieki z oryginalnego drutu kolczastego. W latach 1945 - 47 na zewnętrznym murze Rotundy umieszczono 175 kamiennych tabliczek z nazwiskami ofiar. W jednej z kwater pogrzebano prochy 20 ofiar stalinowskich z 1947 roku, ekshumowanych w latach osiemdziesiątych XX wieku.
 
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE  OBOWIĄZUJĄCE NA CMENTARZU PARAFIALNYM  PRZY UL. PEOWIAKÓW

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

2. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa grobowców, stawianie nagrobków), winne być zgłoszone w dozorze cmentarza.

3. Niedozwolone jest na terenie cmentarza: 

  • deptanie po grobach,
  • przebywanie osób w stanie nietrzeźwym,
  • palenie papierosów,
  • niszczenie zieleni i pojemników na śmieci, 
  • wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  • wypalanie śmieci,
  • wprowadzanie psów i innych zwierząt,
  • jeżdżenie rowerem,
  • ustawianie ławek, ogrodzeń (płotów) itp., sadzenie drzew i krzewów. Postawione dotychczas ławki i ogrodzenia mogą być usunięte przez pracownika dozoru,
  • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody dozoru cmentarza.

4. Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale).Symbole religijne i inne elementy nagrobków ustawione na przejściach lub położone na mogiłach (nietrwale), mogą być usunięte.

5. Miejsca grzebalne polegają opłatom za użytkowanie zgodnie z cennikiem.

6. Grób ziemny może ulec likwidacji po upływie 20 lat od ostatniego pochówku i nie uiszczenia opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

7. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownego pochówku. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.

8. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza (w szczególności usług kamieniarskich) wymaga zgody dozoru cmentarza.

9. Za wjazd samochodem w związku z wykonaniem robót kamieniarskich, budowlanych lub konserwacyjnych pobierana jest opłata.

10. Wysokość opłaty za wjazd ustala Zarząd Cmentarza.
 

Zarząd Cmentarza mieści się w Domu Grabarza na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Peowiaków. Biuro czynne jest od poniedziałku do piatku w godzinach 9.00 - 15.00, w soboty w godzinach 9.00 - 12.00, 
telefon 605 180 060, 
strona internetowa: http://cmentarze24.pl/zamosc
 
 

ZARZĄD CMENTARZA PRZYPOMINA  O DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH  Z UISZCZENIEM OPŁAT ZA  PRZEDŁUŻENIE UTRZYMANIA GROBU  NA DALSZE 20 LAT. 
BRAK OPŁATY W TERMINIE  SPOWODUJE LIKWIDACJĘ GROBU  WRAZ Z NAGROBKIEM.