REGULAMIN PRZEBYWANIA ORAZ KORZYSTANIA Z TARASU WIDOKOWEGO NA WIEŻY

Wieża jest elementem Zespołu Katedry Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu.

Wszystkiego, czego potrzebujesz do spojrzenia na Zamość z wysokości to dobry punkt obserwacyjny, odrobina samozaparcia i trochę kondycji. Samozaparcie jak i kondycja będą ci potrzebne aby pokonać 122 stopnie schodów prowadzących na taras widokowy wieży na wysokości 22,45 m. A stamtąd czeka na Ciebie jeden z najpiękniejszych widoków jakie można zobaczyć w Zamościu.

Wszystkich, którzy chcą podziwiać panoramę miasta z niecodziennego miejsca i samemu sprawdzić ile jest naprawdę schodów zapraszamy do odwiedzenia dzwonnicy Katedry Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, skąd w dniach dobrej widoczności można zobaczyć Zamość, Padwę Północy, perłę Renesansu i wiele innych odległych miejsc.

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA ORAZ KORZYSTANIA

z TARASU WIDOKOWEGO NA WIEŻY

przy Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap.

w Zamościu

 

1. Taras Widokowy Wieży jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym dla zwiedzających w ustalonych dniach i godzinach.

2. Korzystanie z Wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.

3. Zwiedzający winni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne zarówno wejście jak i zejście z wieży.

4. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na Taras Widokowy tylko pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Dzieci do balustrad mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych.

5. Jednorazowo na Tarasie Widokowym może przebywać do 20 osób w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

Maksymalny czas przebywania na Tarasie Widokowym wieży ustala indywidualnie pracownik obsługi biorąc pod uwagę liczbę oczekujących na wejście na Taras Widokowy.

6. Plecaki, duże torby itp. należy pozostawić w kasie biletowej.

7. Podczas wchodzenia i schodzenia z Tarasu Widokowego należy zachować ostrożność ze względu na wąskie przejścia i duży kąt nachylenia schodów.

8. Wejście na Taras Widokowy wieży wymaga pokonania wysokości 22, 45 m stromymi schodami o wysokości stopni ok. 18 cm.

9. Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, korzystając z wieży winny zachować szczególną ostrożność.

10. Niewskazane jest wchodzenie na Wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.

11. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą oglądać panoramę z Wieży przy pomocy kamery internetowej na monitorze Info-kiosku i przy pomocy łączy Wi-Fi.

12. Wstęp na Taras Widokowy wieży odbywa się na podstawie ważnego biletu.

Bilety wstępu sprzedaje tylko i wyłącznie kasa biletowa, obsługiwana przez Pracownika Parafii Katedralnej w Zamościu, bezpośrednio przed samym wejściem na Taras Widokowy.

Kasa nie zwraca pieniędzy za bilet niewykorzystany.

13. Ceny biletów wstępu:

- normalny – 3,00 zł,

- ulgowy – 1,50 zł dla dzieci (powyżej 6-go roku życia), młodzieży uczącej się, studentów (do 25 roku życia), emerytów, rencistów i osób, które ukończyły 65 lat (po okazaniu ważnej legitymacji lub odpowiedniego dokumentu),

- wstęp wolny – mają dzieci do lat 6 i mogą wejść na Taras Widokowy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Przy wejściu grup zorganizowanych, na każde 20 osób w grupie – jeden opiekun może wejść nieodpłatnie.

Cennik wejść specjalnych:

Ekipy telewizyjne, filmowe, itp, opłata za wejście jednej osoby z kamerą:

Pierwsza godzina – 150,00 zł.

Każda następna rozpoczęta godzina – 100,00 zł.

Wykorzystanie Tarasu Widokowego do sesji fotograficznej (po ustaleniu z obsługą):

za każdą rozpoczętą godz. – 100,00 zł.

Inne wejścia nie uwzględnione w cenniku (ustalenia indywidualne).

Możliwość wynajęcia całego Tarasu Widokowego (po ustaleniu indywidualnym).

14. Na Taras Widokowy nie będą wpuszczane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających i innych zaburzających świadomość lub naruszających porządek publiczny.

15. Zabrania się w szczególności:

- zrzucania z Wieży wszelkich przedmiotów,

- palenia tytoniu na Tarasie Widokowym, wewnątrz budowli oraz w jej obrębie,

- wspinania na barierkę Tarasu Widokowego,

- wychylania przez barierkę Tarasu Widokowego,

- wspinania po elewacji Wieży,

- biegania po schodach wewnątrz Wieży,

- śmiecenia wewnątrz budowli i poza nią,

- zanieczyszczania terenu,

- wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników,

- hałasowania,

- uszkadzania elementów konstrukcji Wieży i jej wyposażenia, niszczenia sprzętu,

- nanoszenia napisów na elementach konstrukcji Wieży i jej wyposażenia,

- wchodzenia do pomieszczeń oznaczonych zakazem wstępu,

- spożywania na terenie wieży napojów alkoholowych i korzystania ze środków odurzających oraz palenia papierosów.

16. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 20 uczestników, odpowiedzialnego za członków grupy podczas całego czasu przebywania w obiekcie. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.

Dozwolone jest wejście na teren obiektu grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży szkolnej, jeżeli na każde 10 uczestników grupy przypada jeden opiekun, odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.

17. Organizatorzy wycieczek szkolnych są zobowiązani do przestrzegania ustaleń § 32-33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69).

18. Obsługa Wieży ma prawo wyprowadzić z tarasu osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych osób przebywających w Wieży, bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

19. Parafia Katedralna w Zamościu, jako zarządca obiektu, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, inne wypadki oraz szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia regulaminu i poleceń obsługi oraz ogólnych zasad BHP przez osoby zwiedzające.

20. Taras Widokowy Wieży udostępniany jest w okresie:

od 1 maja do 15 października

w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 21:00

w niedziele i święta w godzinach od 13:00 do 22:00.

od 16 października do 30 kwietnia istnieje możliwość wstępu na wieżę pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego kontaktu z Parafią Katedralną w Zamościu, tel. 84 639 26 14 w dni powszednie w godzinach 9:00 – 11:00 i 16:00 – 17:45.

Za wstęp na taras widokowy wieży są pobierane opłaty.

21. Ostatni zwiedzający będą wpuszczani na Taras na pół godziny przed zamknięciem obiektu.

22. Zastrzega się możliwość zamknięcia Tarasu Widokowego w razie wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

23. W związku z okresowymi pracami konserwatorskimi prowadzonymi na terenie Katedry, Parafia Katedralna zastrzega sobie prawo do okresowego zamknięcia Tarasu Widokowego dla ruchu turystycznego.

24. Uwagi i wnioski można zgłaszać u osoby nadzorującej Wieżę oraz w Parafii Katedralnej w Zamościu pod numerem tel. 84 639 26 14 w godzinach 9:00 – 11:00 i 16:00 – 17:45.

25. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu.

26. Dochód ze sprzedaży biletów jest przeznaczony na utrzymanie i konserwację Wieży Katedralnej.

 

Życzymy miłego pobytu.

Parafia Katedralna w Zamościu

 

Kontakt:

Parafia Katedralna Administrator

ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość

tel. +516 281 035

www.katedra.zamojskolubaczowska.pl

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.