Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w Katedrze, powinni wcześniej ustalić termin ślubu (przynajmniej rok przez planowaną datą). Można dokonać tego telefonicznie – tel.: 84 535 96 75. Przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby spisać P R O T O K Ó Ł Z ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA. Spotkanie to odbywa się poza godzinami pracy kancelarii. Narzeczeni umawiają się na nie w kancelarii lub przez telefon:

84 535 96 75 – kancelaria

510 717 812 – ks. Konrad Bulak

W umówionym dniu i godzinie duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Omawia się też wtedy wstępnie sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa (przebieg ceremonii, pieśni podczas liturgii, dekoracja kościoła, itp.).

Wymagane dokumenty do spisania protokołu:

  • aktualny odpis aktu chrztu z parafii, w której był chrzest (nie starszy niż 6 miesięcy) z adnotacją o stanie wolnym nupturienta i bierzmowaniu,
  • ostatnie świadectwo z oceną z nauki religii,
  • dowód tożsamości,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w trzech egzemplarzach) z USC (ważne 6 miesiące – od daty wydania do daty ślubu) – dotyczy małżeństw konkordatowych lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarty był ślub cywilny,
  • zezwolenie na przeprowadzenie rozmów duszpastersko-kanonicznych i błogosławieństwo małżeństwa poza parafią zamieszkania narzeczonych (dotyczy sytuacji, jeśli oboje narzeczeni mieszkają poza Parafią Katedralną – liczy się miejsce faktycznego zamieszkania, nie zameldowania; zezwolenie wystawia duszpasterz jednej z parafii narzeczonego lub narzeczonej),
  • licencja na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa, jeśli rozmowy duszpastersko-kanoniczne były przeprowadzone w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych,
  • wdowcy – akt zgonu poprzedniego współmałżonka.

Przed spisaniem protokołu narzeczeni powinni też odbyć nauki przedmałżeńskie. Mogą w nich uczestniczyć w Parafii Katedralnej lub innej. Doradcza życia rodzinnego, który prowadzi spotkania w poradni rodzinnej musi działać na podstawie misji biskupa. Nauki prowadzone przez osobę bez takiej misji są nieważne.

Nauki przedmałżeńskie to:

  1. Katechezy przedmałżeńskie (w Parafii Katedralnej prowadzi ks. Konrad, tel. 510 717 812)
  2. Spotkania w poradni rodzinnej (w Parafii Katedralnej prowadzi p. Aleksandra Wojtyna, tel. 691 984 663)

1. Katechezy przedmałżeńskie w Parafii Katedralnej odbywają się w każdy czwartek (z wyjątkiem wakacji) o godz. 19.00 w sali konferencyjnej (przy kancelarii). Narzeczeni uczestniczą w czterech spotkaniach. Należy zgłosić swój udział w katechezach przynajmniej tydzień przed pierwszym spotkaniem u ks. Konrada (tel.510 717 812). Spotkania w maju rozpoczynają się wyjątkowo w drugi czwartek maja –  9 maja o godzinie 19.00!!!

Katecheza 1: Moja wiara w Jezusa Chrystusa i uczestnictwo w życiu Kościoła. Życie religijne rodziny.

Katecheza 2: Małżeństwo w świetle prawa cywilnego i kościelnego. Sakramentalny charakter małżeństwa katolickiego.

Katecheza 3: Powołanie małżonków do miłości.

Katecheza 4: Powołanie małżonków do rodzicielstwa.

2. Spotkania w poradni rodzinnej w Parafii Katedralnej – odbywają się w II i III piątek miesiąca (z wyjątkiem wakacji)  w sali konferencyjnej (przy kancelarii) od. godz. 17:00. Należy zgłosić swój udział w naukach przynajmniej tydzień przed spotkaniem u pani Aleksandry Wojtyny (tel. 691 984 663).

II piątek miesiąca (godz.: 17:00): Odpowiedzialne rodzicielstwo. Naturalne planowanie rodziny.

III piątek miesiąca (godz.: 17:00): Rozwój miłości w małżeństwie. Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego.

Kandydaci do małżeństwa mają też obowiązek uczestniczyć w spotkaniach indywidualnych dla narzeczonych, które w Parafii Katedralnej są w III piątek  miesiąca (z wyjątkiem wakacji) od godz. 18.30 w sali przy kancelarii. Na spotkania indywidualne należy wcześniej umówić się telefonicznie z panią Aleksandrą Wojtyną, tel. 691 984 663.

Dzień skupienia dla narzeczonych w Parafii Katedralnej (narzeczeni uczestniczą przed lub po spisaniu protokołu) 
III niedziela miesiąca (z wyjątkiem wakacji):

– Msza św. w Katedrze o godz. 12.00

– spotkanie w sali konferencyjnej (przy kancelarii).