Bierzmowanie dorosłych w roku 2024 będzie 4 marca (poniedziałek) podczas Mszy św. o 18:00.

Zapisy do 27 stycznia (w przypadku osób chcących wziąć w przygotowaniu w Katedrze) lub 10 lutego (w przypadku osób odbywających przygotowanie poza Katedrą) – pod numerem 510717812 – ks. Konrad Bulak

Przygotowanie dorosłych do sakramentu bierzmowania w parafii katedralnej
pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu

 1. Wprowadzenie teologiczne

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy
do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”  (por. KKK 1285). Poprzez sakrament bierzmowania osoby ochrzczone „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem
i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285). Z tego też względu każdy ochrzczony winien jest odpowiednio przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, tak młodzież jak i osoby dorosłe. W związku z rosnąca liczbą osób dorosłych pragnących przystąpić do sakramentu bierzmowania Konferencja Episkopatu Polski wskazała, iż „Osoby dorosłe powinny odbywać formację
w odrębnych grupach, np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany
do zwyczajów lokalnych. Nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez należytego przygotowania” (Wskazania dotyczące przygotowania do przyjęcia bierzmowania, 8).

 1. Okoliczności przygotowania do sakramentu bierzmowania

Istnieją dwa zasadnicze tryby przygotowania do sakramentu bierzmowania osób dorosłych ze względu na miejsce zamieszkania:

 • Osoby zamieszkujące teren parafii katedralnej – odbywają przygotowanie według schematu z pktu 3.
 • Osoby zamieszkujące poza terenem parafii katedralnej – muszą przedstawić odpowiednie zezwolenie od proboszcza miejsca zamieszkania (załącznik nr 1) oraz odbyć przygotowanie w parafii zamieszkania lub w parafii katedralnej według schematu z pktu nr 3 (wówczas proboszcz na załączniku nr 1 zaznacza odpowiednią opcję)
 1. Wymagania wobec kandydata do bierzmowania dorosłych

Kandydat do bierzmowania musi spełniać następujące wymagania:

 • Mieć ukończone 18 lat.
 • Być osobą wierzącą i praktykującą (jeżeli kandydat do bierzmowania żyje
  w związku niesakramentalnym – związek cywilny lub konkubinat – powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim przygotowywać się
  do sakramentu bierzmowania).
 • Przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty, świadectwo chrztu (tylko
  w przypadku jeśli chrzest odbył się na terenie innej parafii niż parafia katedralna), zgoda na bierzmowanie poza własną parafią (tylko w przypadku osób, których miejsce zamieszkania jest inne niż teren parafii katedralnej – załącznik nr 1).
 • Wskazać osobę, która ma pełnić funkcję świadka bierzmowania.
 • Być odpowiednio przygotowanym. Przygotowanie może odbyć się w parafii katedralnej według poniższego planu lub w parafii zamieszkania (na załączniku
  nr 1 proboszcz parafii zamieszkania zaznacza odpowiednią opcję). Osoby przygotowujące się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii katedralnej
  są zobowiązane uczestniczyć we wszystkich spotkaniach przygotowujących według poniższego planu:
Temat Data
Spotkanie organizacyjne. Miłość Pana Boga
Sakrament Eucharystii – znaczenie
Sakrament bierzmowania – znaczenie
Spowiedź w życiu chrześcijanina
Życie religijne w rodzinie
Przygotowanie liturgii bierzmowania
 1. Wymagania dotyczące świadka bierzmowania

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK 874) wskazuje wymagania dla osób mogących być dopuszczonych do godności świadka bierzmowania:

 • Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (świadkiem bierzmowania nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub będąca w karach kanonicznych);
 • Przedstawił odpowiednie potwierdzenie od proboszcza miejsca zamieszkanie wskazujące na możliwość dopuszczenia do godności świadka bierzmowania;
 • Przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania i dostarczyć potwierdzenie odbytej spowiedzi.

 5. Miejsce i czas bierzmowania.

Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w poniedziałek 4 marca 2024 r. o godzinie 18.00 w katedrze p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu. Wszyscy kandydaci do bierzmowania wraz ze świadkami
są zobowiązani do przybycia do katedry o godzinie 17.30.

 

 

 

Pliki do pobrania